Chính sách và quy chế chungCHÍNH SÁCH VÀ QUY CHẾ CHUNG

1. Quy định:

- Thông qua Website, Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến cung cấp địa chỉ web – thông tin điện tử cho cho việc trao đổi thông tin giữa khách hàng và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Ông Kiến không kiểm soát và không có trách nhiệm, nghĩa vụ về chất lượng, an toàn, sự hợp pháp, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đã đề nghị bán trên Website, hoặc khả năng bán hàng của người bán, khả năng mua hàng của người mua.

- Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến sử dụng các phương pháp kỹ thuật để kiểm tra lại tính chính xác của thông tin các thành viên cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký vào Website.

2. Giới hạn trách nhiệm:

- Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến không đảm bảo rằng: việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối, chào hàng, trưng bày, mua, bán và/hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đăng trên Website không xâm phạm quyền của các bên liên quan đến sản phẩm.

- Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến sẽ có trách nhiệm đối với sự chậm trễ, thất bại hoặc sự phá vỡ nội dung, dịch vụ đã trình bày thông qua Website có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hành động tự nhiên hoặc bắt buộc hoặc từ sự hạn chế trong việc quản lý của Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến. (Không bao gồm sự thất bại trong việc truy cập Internet, không hoạt động của máy tính, mạng viễn thông hoặc bất kỳ thiết bị nào, máy chủ, sự đình công, bất đồng ý kiến của nhân viên, gây mất trật tự, thiếu nhân viên hoặc tài liệu, do hoả hoạn, lụt lội, bão, các vụ nổ, những cuộc chiến tôn giáo, chiến tranh, những hành động của các chính phủ, những yêu cầu đối với hàng hoá sản xuất trong nước hoặc toà án nước ngoài, toà án trong nước hoặc sự không thi hành của bên thứ ba).

- Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ đối với tất cả các tài liệu đăng tải trái phép, có tính phỉ báng, công kích các thành viên khác. Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến giới hạn quyền của Website để quản lý các vấn đề, nội dung, sự bồi thường khi sự hợp tác giữa thành viên và Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến có hiệu lực.

- Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Nội Thất Ông Kiến sẽ không có trách nhiệm với những thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại như mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, gián đoạn trong kinh doanh, mất thông tin) hoặc những thiệt hại có nguyên nhân sau:

+ Sai sót trong hàng hoá, hàng mẫu, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ được mua và sử dụng từ thành viên, người cung cấp dịch vụ bên thứ ba thông qua Website;

Sự vi phạm quyền của bên thứ ba đối với sản phẩm, dịch vụ đã chào hàng, trưng bày trên Website;

+ Bên thứ ba truy cập trái phép vào các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của các thành viên;

- Những thiệt hại mất mát do khách hàng không tuân thủ quy định của chúng tôi đưa ra trong văn bản này.Bài viết liên quan